MƏNTİQ


Şöbə müdiri: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu

Yaranma tarixi: AMEA Rəyasət Heyətinin 18 yanvar 2017- ci il tarixli 1/16 saylı qərarına əsasən yaradılmışdır. AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun direktorunun 10 aprel 2017-ci il tarixli əmrinə əsasən şöbə 12 nəfər işci heyətində tam formalaşdırılmışdır. Şöbə məntiqin müasir problemləri ilə, habelə məntiqin tarixi inkişaf mərhələləri ilə formal (səlis) Aristotel məntiqi, riyazi Leybints məntiqi, dialiektik (Hegel məntiqi), semantika, semiotika, hüquqi məntiqlə və s. məsələlər ilə məşğul olmaq planlaşdırılmışdır
İşcilərin ümumi sayı: 12 (1 Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, 3 fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, 3 elmi işci, 2 laborant )
Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Məntiq elminin təşəkkülü və inkişaf problemləri və 2018-ci il üçün şöbə işciləri əsasən aşağıdakı mövzular üzrə tədqiqat aparılması planlaşdırılmışdır:
1. f.ü.e.d., prof, Tağıyev Ə.M. - Məntiqi pozitivizm.
2. aparıcı elmi işçi, f.ü.f.d., Əliyeva S.G.- İdarki prosedurların analizində məntiqin yeri.
3. 3. aparıcı elmi işçi, f.ü.f.d., Bəşirov T. K.-Təkamül proseslərinin dərkində məntiqi-metodoloji aspektlər,
4. böyük elmi işci., f.ü.f.d., Nəbiyev F.H.- Məntiqi təfəkkür problemi,
5. elmi işci., Vəliyev V.M. - Məntiqi sübut problemi,
6. elmi işci., Hacıyeva Ş.Ə. -Anlayışın mahiyyəti, strukturu və funksiyaları,
7. elmi işci., Həsənova A.N.- Məntiq elminin yaranması və inkişaf mərhələləri,
8. elmi işci., Tağıyeva M.Ə.- Dil və təfəkkürün bağlılığı problemi.