26.04.2019, 14:43

Fəlsəfə İnstitunun əməkdaşlarının məqalələri I beynəlxalq elmi konfransın toplusunda


Fəlsəfə İnstitunun əməkdaşlarının məqalələri I beynəlxalq elmi konfransın toplusundaBu günlərdə AMEA Elm Tarixi İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 29-30 oktyabr tarxində keçirilən “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfransın materiallarının toplandığı məcmua nəşr edilib. Elm Tarixi İnstitutunun 04 oktyabr 2018-ci il 6 saylı iclasının (Protokol №6) qərarı ilə işıq üzü görən topluda Fəlsəfə İnstitundan institutun direktoru, professor İlham Məmmədzadənin “К вопросу о философии междисциплинарных исследований”, fəlsəf elmləri doktoru A.Abbasovun «Методолгия современных научных исследований», fəlsəfə elmləri doktoru F.Qurbanovun “Elmlərarası əlaqələrin müasir formaları və perspektivləri”, fəlsəfə elmləri doktru A.Hacıyevanın “Anlama elmi: hermenevrika fənlərarası yanaşma prizmasından”, fəlsəfə elmləri doktoru Z.Ağayevanın “Elm tarixi fəlsəfi təhlil obyekti kimi”, fəlsəfə elmləri doktoru A.Əsədovun “Analitik elmi paraqdiqmanın tarixi təlatümləri”, fəlsəfə elmləri doktoru T.Bəşirovun “Человеческий фактор в историко-научном познании”, T.Nəcəfovun “Актуальность трансидциплинарного подхода в связи с изучением структуры человекоразмерной системы и переходом от субъекта индивидуального к субъекту социальному”, T.Əliyevanın “Postmodern və postsekulyar situasiyalarda dini şüur probleminə münasibət”, K.Şəkiyevanın “Virtual kommunikasiyanın xüsusiyyətləri və qlobal şəbəkə məkanında virtual birlikləri təşkili”, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru S.Məhərrəmovun “İnformasiya dünyagörüşünün formalaşmasında internetin rolu”, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru S.Əliyevanın “Elm tarixində “idraki yanaşma” anlamına dair”, R.Məmmədovanın “İctimai elmlərdə qrup fenomeni fənlərarası problem kimi”, V.Gülmalıyevanın “Münaqişə amilinə multidisiplinar yanaşma”, “A.Əlieyvanın Ailə-şəxsiyyətin inkişafında mühüm amil kimi”, H.İmanovanın “Davamlı inkişaf kontekstində iqlim dəyişikliyi problemi: fənlərarası yanaşma”, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru A.Qurbanovun “İnformasiya cəmiyyətinin tarixi və müasir sosial-mədəni mənzərəsi”, V.Vəliyevin “Cinayət mühakimə icraatında məntiqi sübut problemi haqqında”, Z.Rəşidovun “Müasir dövrün elmində spinoza izləri”, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru A.Büynatovun “Müasir dövrdə elmin inkişafı”, fəlsəfə üzrə eəlmlər doktoru F.Nəbiyev və Katalizator-Qeyri Kimya İnstitutunun əməkdaşı M.Nəbiyevanın “Azərbaycanda qanunvericilik aktlarının təşəkkülü”, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru R. Hacıyevin “Erkən ibtidai icmanın təşəkkülü məsələsinə dair (sosial-fəlsəfi təhlil)”, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru E.Əsədovun “Qbollaşmanın tarixi və inkişaf mərhələləri”, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru N.Əsədovanın “Estetik təfəkkür tarixi inkişaf kontekstində”, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru M.Cəbrayılovun “Azərbaycanın geosiyasi inkişaf tarixinin müasir əsasları: reallıq və perspektivlər”, sosiologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru M.Sərdarovun “İkinci dünya müharibəsində faşist Almaniyası üzərində qələbənin qazanılmasında Azərbaycan alimlərinin rolu”, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru T.Qasımovanın “Vətəndaş cəmiyyəti nəzəriyyəsinə siyasi baxış” və siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru D.Həşimovun “Müasir siyasi məktəblər: ideya və baxışlar” məqalələri yer alıb.