ETİKA


    Etika şöbəsi 1980-ci illərin əvvəlində yaranıb. Etika şöbəsi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti etikasını, fərdin davranışında vətəndaş əxlaqı və mənəvi dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsinin özünəməxsusluğunu tədqiq edir.
Şöbənin 12 işçisindən 3 nəfəri fəlsəfə üzrə elmlər doktorudur, 3 nəfəri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur.
        1. Şöbə müdiri – f.ü.e.d., professor Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu
        2. Baş elmi işçi – f.ü.e.d., Müslumzadə Dilarə Mir-Səməd qızı
        3. Baş elmi işçi – f.ü.e.d., Əsədova Afaq İsa qızı
        4. Aparıcı elmi işçi – f.ü.f.d., Həsənova Sevinc Arif qızı
        5. Aparıcı elmi işçi – f.ü.f.d., Səmədov Elsevər Məmməd oğlu
        6. Böyük elmi işçi – f.ü.f.d., Musayeva Şəhla Musa qızı
        7. Elmi işçi – Məmmədzadə Fəxriyyə Əzulla qızı
        8. Kiçik elmi işçi – Məmmədov Rauf Nazim oğlu
        9. Kiçik elmi işçi – Muradova Natavan Apdin qızı
        10. Böyük Laborant – Yusifzadə Aygün Nağı qızı
        11. Böyük Laborant – Mirzəyeva Sevanə Firqət qızı
        12. Laborant – Məmmədova Səbinə Ramis qızı
Şöbənin müdiri f.ü.e.d., professor İlham Məmmədzadə Ramiz oğludur.
    Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu f.ü.e.d., prof. 07.12.1953 – cü ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1975 – ci ildə M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, fəlsəfə fakultəsini bitirib.
1975 – ci ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunda çalışır.
    Elmi rütbəsi: Qərb Universitetinin professorudur.
    1980 – cı ildə 7212.01. – “Etika” ixtisası üzrə “Əxlaq və siyasətin nisbətinin müasir burjua konsepsiyalarında tənqidi” namizədlik dissertasiya işinin müdafiə edib.
    1990 – cı ildə 7212.01 – “Etika” ixtisası üzrə “Əxlaq və siyasətin nisbətinin etik təhlili” doktorluğ dissertasiya işini müdafiə edib.
Çıxan elmi əsərlərin sayı – 160.
Xaricdə çıxan elmi əsərlərin sayı – 40.
Monoqrafiyalar:
“Qloballaşma və müasirləşmə şəraitində fəlsəfənin aktuallığı haqqında”, Bakı, “Təknur”, 2009.
“Bir daha fəlsəfə haqqında”, Bakı, “Təknur”, 2012.
“О философии”, Bakı, “Təknur”, 2012.
“Введение в этику” , “Баку”, 2004.
“Опыт интерпретации морали” , “Баку”, 2006.
“Модерн, просветительские идеи Гасанбека Зардаби и философия просвещения” , “Текнур”, Баку, 2015.

    Müslümzadə Dilarə Mir-Səməd qızı f.ü.e.d. 22.12.1951 - cı ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1975 ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasını bitirib.
1990 – cı ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunda çalışır.
Baş elmi işçi
2014-cü ildən Problem Şurasının elmi katibidir.
1994 – cu ildə 7211.01. “Estetika” ixtisası üzrə “Художественно – образное воплощение эстетического идеала в искусстве ” namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib.
2009 – cu ildə 7212.01. - “Etika” ixtisası üzrə “Идея дифференциации общества и государства: опыт философско - этического анализа ” doktorluğ dissertasiya işini müdafiə edib.
Elmi əsərlərin sayı - 54
Xaricdə çıxan elmi əsərlərin sayı - 9
Monoqrafiyalar: “Vətəndaş cəmiyyəti nəzəriyyəsi: Etik təlimlər tarixindən”, Bakı, “Ширваннешр”, 2009.
“İqtisadi (vətəndaş) cəmiyyəti və dövlət problemin fəlsəfi – etik təhlili”, Bakı, “Нурлан”, 2009.
“Cəmiyyət və dövlətin differensiyası ideyası: fəlsəfi – etik təhlilin təcrübəsi”, Bakı, “Müəllim nəşriyyatı”, 2006.
    Əsədova Afaq İsa qızı f.ü.e.d. 15.05.1967 – cı ildə Ermənistan Respublikası Yexidnazar rayonunda anadan olmuşdur.
Bakı Dövlət Universitetini bitirib.
2013 – cü ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunda çalışır.
Baş elmi işçi
“XIX əsr Avropa ədəbiyyatşünaslığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan ədəbi – nəzəri fikri” namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
2015 – cı ildə 5715.01 – “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid”; 7211.01 – “Estetika” ixtisası üzrə “Təsəvvüfdə və postmodernizmdə insan və sənət problemi” mövzusunda doktorluğ dissertasiyasını müdafiə edib.
Elmi əsərlərin sayı – 30
Xaricdə çıxan elmi əsərlərin sayı – 2
Monoqrafiyalar:
“Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri”, Bakı, “Elm”,2006.
“XIX Yüzyıl Batı Avrupa Edebiyyatı” (ekoller, teorik ve metodolojik tartışmalar)., İstanbul, İQ Kültür Sanat Yayıncılıq, 2008.
“Ədəbiyyatlaşan dünya”., Bakı., “Elm”, RNPM, 2014.
    Həsənova Sevinc Arif qızı f.ü.f.d. Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində 18.08.1957 ci ildə anadan olmuşdur.
1980 – cı ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib.
1981 – ci ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunda çalışır.
Aparıcı elmi işçi., 2009 – cu ildən D 01.115 Dissertasiya şurasının elmi katibi.
7210.01. – “Fəlsəfə tarixi” ixtisasında “Nikkolo Makiavellinin siyası etikasının tarixi – fəlsəfi təhlili” namizədlik dissertasiya işinin müdafiə etmişdir.
Elmi əsərlərin sayı - 34
Xaricdə çıxan elmi əsərlərin sayı - 1
Monoqrafiya:
“N. Makiavellinin siyası etikası və müasirlik.”, Bakı, 2007.
    Səmədov Elsevər Məmməd oğlu f.ü.f.d. 06.10.1979 – cu ildə Gürcüstan Respublikası Dmanisi şəhərində anadan olub.
1997- ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin “İlahiyyət” fakultəsini bitirib.
2006 - cı ildə Türkiyə Cumhuriyyəti Mərmərə Universiteti İlahiyyət fakultəsində magistr dərəcəsi bitirib.
2006 – cı ildə Türkiyə Cumhuriyyəti Mərmərə Universiteti Sosial Elmlər İnstitutunun Fəlsəfə və Dini elmlər şöbəsinə doktorant kimi qəbul olunmuşdur.
2007 – ci ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunda çalışır.
Aparıcı elmi işçi
7213.01 – “Dinşünaslıq” ixtisası üzrə “Azərbaycanda dini təhsil”
Monoqrafiyalar:
“Esxatologiya. Mif və reallıq”.,
“Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri və dini təhsilin formalaşması”.
    Musayeva Şəhla Musa qızı 29.05.1963- cü ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olub.
1987- ci ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunda calışır.
Böyük elmi işçi
2009-cu ildən 2014- cü il daxil olmaqla “Müasir Təhsil kompleksində” - etiket qaydaları, davranış madəniyyəti” fənn üzrə baş müəllim işləyib.
2011 ci ildə “Dövlət, cəmiyyət maraqları və dəyər probleminin etik təhlili” “Etika” ixtisası üzrə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
Monoqrafiya
“Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyət: bəzi etik aspektlərin təhlili”.
Elmi əsərlərin sayı - 30
Xaricdə çıxan elmi əsərlərin sayı – 6