ETİKA


Şöbənin müdiri f.ü.e.d., professor Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu.

“Etika” şöbəsi 1981– ci ildə yaranıb. Sonralar bir neçə dəfə birləşməyinə baxmayaraq 1989-cu ildə ayrılmışdır. Şöbə Azərbaycanda etik-metodoloji məsələlərlə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti etikasını, fərdin davranışında vətəndaş əxlaqı və mənəvi dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsinin özünəməxsusluğunu tədqiq edir. Şöbə əməkdaşlarının elmi əsərləri, onların tərcüməyi hali öz əksini samballı xarici ensiklopediyalarda da tapmışdır.
Bu illər ərzində «Etika» şöbəsinin əməkdaşları İlham Məmmədzadənin redaktorluğu ilə bir neçə toplu çap etmişdir:
1. “Mənəvi axtarışlar” «Нравственные искания» Баку, 1992
2. «Этика и политика» Баку, 1994
3. «Етиканын вя Естетиканын актуал проблемляри» «Актуальные проблемы этики и эстетики» Баку, 1996
4. “Keçid dövrün etik problemləri” «Этические проблемы переходного периода» Баку, 1997
5. «Политическая этика и некоторые проблемы переходного периода» Баку, 1998
6. «Актуальные проблемы этики и эстетики» Баку, 2000
7. «Актуальные проблемы этики и эстетики» Баку, 2002
8. «Етиканын вя Естетиканын актуал проблемляри» (III) Бакы, 2005
9. «Етиканын актуал проблемляри» (İV) Бакы, 2013
f.ü.e.d., professor Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu.
İlham Məmmədzadənin məqalələrinin sayı 200-dən çoxdur o cümlədən 50-si xaricdə çap olunub. Web of Science bazasında indeksləşmiş beynəlxalq səviyyəli jurnallarda məqalələri dərc olunmuşdur.
Monoqrafiyaları:
“Qloballaşma və müasirləşmə şəraitində fəlsəfənin aktuallığı haqqında”, Bakı, “Təknur”, 2009.
«Введение в этику» , Bakı, “Müəllim”, 2004, (10ç.v),
«Опыт интепретации морали» , Bakı, “Müəllim”, 2006, (10 ç.v) 166 s.
“Bir daha fəlsəfə haqqında”, Bakı, “Təknur”, 2012.
“О философии”, Bakı, “Təknur”, 2011
«Модерн, просветительские идеи Гасанбека Зардаби и философия просвещения» // Изд-во «Текнур», Баку, 2015, 8 п.л.
«Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir fəlsəfəsi və almanların Cənubi Qafqazda məskunlaşması » Bakı, 2017
f.ü.e.d., dosent Müslümzadə Dilarə Mir-Səməd qızı Baş elmi işçi
Dilarə Müslümzadənin məqalələrinin sayı 70-dən çoxdur o cümlədən 15-i xaricdə çap olunub.
Monoqrafiyaları:
“Vətəndaş cəmiyyəti nəzəriyyəsi: Etik təlimlər tarixindən”, Bakı, “Ширваннешр”, 2009.
“İqtisadi (vətəndaş) cəmiyyəti və dövlət problemin fəlsəfi – etik təhlili”, Bakı, “Нурлан”, 2009.
“Cəmiyyət və dövlətin differensiyası ideyası: fəlsəfi – etik təhlilin təcrübəsi”, Bakı, “Müəllim nəşriyyatı”, 2006.
fil.ü.e.d. Əsədova Afaq İsa qızı Baş elmi işçi Afaq Əsədovanın məqalələrinin sayı 35-dən çoxdur o cümlədən 5-i xaricdə çap olunub.
Monoqrafiyaları:
“Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri”, Bakı, “Elm”,2006.
“XIX Yüzyıl Batı Avrupa Edebiyyatı” (ekoller, teorik ve metodolojik tartışmalar)., İstanbul, İQ Kültür Sanat Yayıncılıq, 2008.
“Ədəbiyyatlaşan dünya”., Bakı., “Elm”, RNPM, 2014.
f.ü.f.d., dosent Qafarov A.Q. Böyük elmi işçi
Anar Qafarovun məqalələrinin sayı 34-dən çoxdur o cümlədən 24-ü xaricdə çap olunub.
Monoqrafiyaları:
«Nasireddin Tusinin Ahlak Felsefesi», İslam Araştırmaları Merkezi Nяşriyyatı, İstanbul 2011. 310 səh.
«300 Soruda Tasavvufi Hayat» / Hasan Kamil Yılmaz, trc. Anar Qafarov, İpekyolu Neşriyatı Bakü 2011. 370 səh.
«Nəsirəddin Tusinin əxlaq fəlsəfəsi» // «İSAM» nəşriyyatı, İstanbul, 2011 (19 ç.v.)
“Dini Radikalizm: Tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları”, Bakı Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi Bakı XXI Əsr Nəşriyyatı-2017, 224 səh. (həmmüəllif)
“İslam Düşüncesinde Ahlaki Önermelerin Kaynağı”, Türkiyə: Nobel Nəşriyyat-2017, 252 səh. (həmmüəllif)
“Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi”, Türkiyə: Gece Kitaplığı Nəşriyyatı-2017, 346 səh. (həmmüəllif)
“Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed”, Türkiyə: Bülent Ecevit Universiteti Nəşriyyatı-2017, 266 səh. (həmmüəllif)
f.ü.f.d., dosent Məmmədova A.Z. Aparıcı elmi işçi
Aytek Məmmədovanın məqalələrinin sayı 80 -dən çoxdur o cümlədən 10-u xaricdə çap olunub.
Monoqrafiyaları:
Nəsirəddin Tusinin dünyagörüşü. Bakı, “Elm”, 2000
Nəsirəddin Tusinin fəlsəfi məktəbi. Bakı, “Elm”, 2011
Türk düşüncəsi və Türkçülük tarixi haqqında Bakı, “Elm və Təhsil”, 2014
Türkiyə fəlsəfi fikrinin zirvəsi - Hilmi Ziya Ülkən. Bakı, “Ecoprint”, 2016.
f.ü.f.d., dosent Musayeva Şəhla Musa qızı Böyük elmi işçi
Şəhla Musayevanın məqalələrinin sayı 30 -dan çoxdur o cümlədən 6-sı xaricdə çap olunub.
Monoqrafiya:
“Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyət: bəzi etik aspektlərin təhlili”.