Davamlı inkişafın fəlsəfəsi və sosiologiyası


Şöbə müdiri: f.e.d. Sakit Yəhya oğlu Hüseynov
6 kitabın, 7 broşyura və metodik vəsait və 150-yə yaxın elmi məqalənin müəllifidir

AMEA Fəlsəfə İnstitutunda “Davamlı inkişaf fəlsəfəsi” şöbəsi (bundan sonra – Şöbə) Davamlı İnkişaf fəlsəfəsinin tədqiq edilməsi məqsədi ilə yaradılır.
Yaşadığımız cəmiyyətin Dayanıqlı İnkişaf baxımından kompleks şəkildə tədqiq edilməsi və onun strateji istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi hazırkı qloballaşma şəraitində mühüm elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Davamlı İnkişaf fəlsəfəsinin aktuallığını nəzərə alaraq şöbə:
-Ümummilli lider Heydər Əliyevin Davamlı İnkişafla bağlı olan fərman, sərəncam və digər sənədlərinin fəlsəfi mahiyyətini öyrənir;
Şöbə struktur vahidi olmaqla İnstitutun direktoruna tabedir.
Şöbənin müdiri İnstitutun Elmi Şurasının üzvüdür və Şöbənin fəaliyyəti haqqında ildə bir dəfə Elmi Şuraya hesabat verir.
Şöbənin aşağıdakı işçiləri vardır:
Şöbədə 1 professor, 3 elmlər namizədi, 1 elmi işçi, 2 kiçik elmi işçi, 1 böyük laborant var.