SİYASƏTİN FƏLSƏFƏSİ VƏ SOSİOLOGİYASI


Şöbə müdiri fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Rəna Seyid Rza qızı Mirzəzadə

“Müasir siyasətin fəlsəfəsi” şöbəsi Şöbə 2003-cü ilin sentyabrından fəaliyyət göstərir. Müstəqillik şəraitində siyasi tədqiqat və təhlillərin gücləndirilməsi zərurəti qarşıda duran vacib məsələlərdən idi. Bu prinsiplə də institutda “Politologiya” şöbəsi yaradılmışdı. Dövlətin siyasi həyatında aparılan islahatlar və tədqiqat istiqamətlərinin yenidən müəyyənləşdirilməsi nəticəsində şöbə “Politologiya və siyasi sosiologiya”, sonradan isə “Siyasi nəzəriyyələr” adlandırılmışdı. Struktur dəyişikliklər ilə əlaqədar olaraq şöbə 2017-ci ildən “Müasir siyasətin fəlsəfəsi” adlanır. Şöbənin 2018-2020-ci illər üçün aparıcı elmi-tədqiqat işi “Azərbaycan modeli:müasir siyasətin fəlsəfəsi kontekstində” adlanır.
Şöbənin 14 əməkdaşı var. Onlardan 1 baş elmi işçi, 2 aparıcı elmi işçi, 1 böyük elmi işçi, 4 elmi işçi, 2 kiçik elmi işçi, 2 böyük laborant, 1- i laborantdır. Onlardan 2-si dissertantdır. Şöbədə 2 elmlər doktoru, 7-si isə fəlsəfə doktorudur.