İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN FƏLSƏFİ VƏ SOSİOLOJİ PROBLEMLƏRİ


Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri: informasiya cəmiyyətinin inkişaf proseslərinin fəlsəfi analizi; informasiya cəmiyyətinin nəzəri və metodoloji problemləri; Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı: reallıqlar və perspektivlər; informasiya cəmiyyətində insan potensialı və həyat keyfiyyəti məsələləri; informasiya cəmiyyətinin müasir konsepsiyaları və s.

İşçilərin ümumi sayı: 14