İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN FƏLSƏFİ PROBLEMLƏRİ


Afaq Baloğlan qızı Rüstəmova
Şöbə müdiri: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Əsas tədqiqat sahələri – linqvistikanın fəlsəfi problemləri, etnodil prosesləri, millətlərarası münasibətlər, tərcümənin nəzəri problemləri, dil siyasəti, milli ideologiya, kommunukasiya prosesləri, milli şüur, milli mentalitet, terrorizm, humanizm və s.

Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri: informasiya cəmiyyətinin inkişaf proseslərinin fəlsəfi analizi; informasiya cəmiyyətinin nəzəri və metodoloji problemləri; Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı: reallıqlar və perspektivlər; informasiya cəmiyyətində insan potensialı və həyat keyfiyyəti məsələləri; informasiya cəmiyyətinin müasir konsepsiyaları və s.

İşçilərin ümumi sayı: 14