З/Д по НАУЧНЫМ ВОПРОСАМ


Эйнулла Ядулла оглу Мадатли родился в 1954 году. В 1975-ом году окончил Нахичеванский Государственный Университет, в 1981 году - аспирантуру Института Философии и Права Академии Наук Азербайджана. В 1984 году получил ученую степень кандидата философских наук, в 1994 году - ученое звание доцента. В 1975-1996 гг.работал в образовательных, научных учреждениях, на партийной работе, в 1991-1995 гг. был депутатом Верховного Совета Нахичеванской АР. 5 февраля 1996 года был назначен Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым Генеральным консулом Азербайджанской Республики в г.Тебриз, в 1996-2001 гг. занимал должность советника посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. В 2001-2002 гг. - советник Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики.
18 апреля 2002 года Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан, в 2004 году Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был также назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Исламской Республике Афганистан с резиденцией в Исламабаде.15 июля 2010 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был отозван с должности посла Азербайджанской Республики в ИРП и ИРА и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Украине. В июне 2015 года по окончании срока службы был отозван с должности посла. С января 2016 года работал ведущим научным сотрудником в Институте Истории им.А.А.Бакиханова НАНА. С марта 2017 года – заместитель директора по научным вопросам Института Философии НАНА.
Э.Я.Мадатли представил на защиту для получения ученой степени доктора наук по истории диссертацию на тему «Исторические вопросы Азербайджана ХХ века в историковедении Ирана»

Опубликованные научные труды:
1. İnkişaf etmiş sosializm şəraitində sosializm yarışının tərbiyəvi funksiyalarının güclənməsi. Az.EA Fəlsəfə və hüquq İnstitutunun Xəbərləri, Bakı, 1981, sayı 1, s.13-21;
2. Yarış və beynəlmiləl tərbiyə. “Təşviqatçı” jurnalı, Bakı, 1981, sayı 13, s.12-15 (A. Səfərovla birlikdə);
3. İctimaiyyət kursunun tədrisində şagirdlərin əmək tərbiyəsi. Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi jurnalı, Bakı, 1981, sayı 4, səh.37-41;
4. Sosializm yarışı və mənəvi tərbiyə.“Təşviqatçı”jurnalı,Bakı,1983,sayı 21, s.9-12
5. Sosializm yarışı və beynəlmiləl tərbiyə. Yetkin sosializm şəraitində zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsi məsələləri, Bakı, “Elm”, 1984, s.87-99;
6. Sosializm yarışının tərbiyəvi rolu. Gənc filosofların SSRİ-nin 60 illiyinə həsr edilmiş Birinci Respublika konfransının materialları, Bakı,”Elm”, 1983.s.34-35;
7. Sosializm yarışı və beynəlmiləl tərbiyə. Bakı, “Bilik” cəmiyyəti, 1984.-40s;
8. Sosializm yarışı və elmi-texniki tərəqqi.- “Naxçıvan MSRR-in maddi-mənəvi sərvətləri və elmi-texniki tərəqqi” Respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri, Naxçıvan,1986, s. 69 (rus dilində);
9. Əmək kollektivivin tərbiyəvi funksiyası.-“Yenidənqurma və Pedaqoji institutda ümumelmi fənnlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri” elmi metodiki konfransının materialları, dekabr 1987-ci il. Naxçıvan, 1988, s.33-35;
10. Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində.“Təşviqatçı”jurnalı. Bakı,May 1988, sayı 10, s.13-15;
11. Sov.İKP MK iyun (1987)Plenumu materiallarından istifadə. Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi. Bakı, 1988, sayı 2, s.7-9;
12. Yenidənqurma şəraitində əmək fəaliyyətinin tərbiyəvi cəhətləri.Naxçıvan MSSR-in maddi-mənəvi sərvətlərinin öyrənilməsinin elmi əsasları Respublika elmi konfransının materialları, Naxçıvan, 1989, s.110-114 (rus dilində);
13. İstehsal fəaliyyətinin estetik cəhətləri. Bakı, “Bilik” cəmiyyəti, 1991. -34 s;
14. Məmməd Arazın Araz dastanı. Məmməd Araz -60 . Millilik və bəşərilik. Bakı, Azərnəşr, 1993;
15. Eski türk yurdu Nahçivan.-“Türk dünyası” jurnalı, sayı 3, Ankara, 1993;
16. Memmed Arazın Araz dastanı.-“Kardeş edebiyyatlar” dergisi, Erzurum, 1993, səh.24-25;
17. 1918-1920-ci illərdə Naxşıvan bölgəsinin korunması uğrunda Türkiyənin mücadiləsi. XII Türk Tarix Konqresinin Bildiri özetləri, Ankara, 1994, s.40-41
18. Heyət ailəsi və Naxçıvan. “Doktor Cavad Heyət” kitabı, Bakı,”Azərbaycan” nəşriyyatı,1995;
19. Naxçıvan 1918 -1920-ci illərdə. Azərbaycan tarixində Naxçıvan (Tarixi oçerklər), Bakı, 1996;
20. İslam dini bayramlarının Naxçıvanda keçirilməsinə dair.(Elbəyi Sadiqoğlu ilə),V Millətlərarası türk xalq kültürü konqresi Gelenek,Görenek,İnanclar seksion bildiriləri, Ankara, TC Kültür Bakanlığı, 1997, s.305-307;
21. Tarix elminə yeni töhfə. Azərbaycanda nəşr olunan “ Tarix və onun problemləri jurnalı” haqqında.“Varlıq”jurnalı, Tehran, 1998, sayı 108-1, s.101-102
22. Azərbaycanın istiqlal günü ilə əlaqədar müraciət. Varlıq jurnalı, Tehran, 1998, sayı, 108-1,s.115-117;
23. Atatürkün başqanlığında Erzurum konqresi və Nahçıvan sorunu.-Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu, 3-6 Ekim 1995.Gazi Mağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti, cilt II,Ankara, 1998; 24. İran tarixşünaslığında Kəsrəviçilik və onun yeni təzahürləri.-Tarix və onun problemləri, sayı 3, Bakı, 1998;
25. Türkiyənin Azərbaycan siyasəti və Atatürk İran tarixşünaslığında.-“Atatürk,Türk dünyası və Azərbaycan” simpozyumunun materialları, Bakı, 1998.
26. İran tarixşünaslığında Azərbaycan xalqının təşəkkülü məsələsinə dair. –Tarix və onun problemləri, sayı 4, Bakı, 1998;
27. 1918-1920-ci illərdə Naxşıvan bölgəsinin korunması uğrunda Türkiyənin mübarizəsi. XII Türk Tarix Konqresinin materialları, Ankara, Türk Tarix Kurumu, 1999, s.349-359;
28. Məşrutə inqilabında Azərbaycanın rolu haqqında. Məşrutə inqilabına həsr edilən Birinci beynəlxalq seminarda məruzə, 4-6 avqust 1999, Tehran;
29. Məşrutə inqilabının tədqiqində qiymətli mənbə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Məşrutə inqilabından hesabatları(xəbərləri)-fars dilinə tərcümə edən R. Rəisniya. Varlıq jurnalı, Tehran,1377 (1999), sayı109, s.91-94;
30. Rəhim Rəisniyanın “Azadlığın son səngəri” əsəri haqqında. Varlıq jurnalı,Tehran, 1378, sayı112-1, s.109-112;
31. Azərbaycan Cumhuriyyətində Novruz bayramı, Birinci Novruz Konqresinin məqalələr məcmuəsi, Tehran, Sazeman-e Miras-e Fərhəngi,1379, s.209-212 fars dilində(Eyd-e nouruz dər cumhuriyye Azərbaycan. Məcmue-ye məğalat nəxostin həmayeş-e nouruz);
32. Naxşıvanda qurulan “Araz türk hökumətinin” İran tarixşünaslığında dəyərləndirilməsi .Atatürk 4. Uluslararası Konqresi, 25-29 ekim 1999, Türküstan – Kazakistan;
33. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası İran tarixçünaslığında. Tarix və onun problemləri, sayı 3-4, Bakı, 1999;
34.Azərbaycan Respublikasında məhərrəmlik mərasimləri. IV Beynəlxalq “Məhərrəm və xalq mədəniyyəti” konfransının materialları, 24-26 may 2000-ci il, Tehran, 2000;
35. Şeyx Məhəmməd Xiyabani İran tarixşünaslığında.“Səhər”jurnalı, Təbriz –İran, 1379, sayı7-8, s.12-18;
36. Qarabağ problemi İran tarixşünaslığında. Tarix və onun problemləri, sayi 1, Bakı, 1999;
37. Naxçıvan tarixi İran tədqiqatçılarının əsərlərində. Naxçıvan DU-nun Elmi əsərlər toplusu,( Naxçıvan MR-in 75 illiyi münasibəti ilə), Naxçıvan, 1999;
38. İran türklərinin əski tarixi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, “Bilgə” jurnalı, sayı 21,Ankara, 1999. səh.81-85;
39. Türkiyə - Azərbaycan münasibətləri İran tarixşünaslığında (1918-1921- ci illər). Beynəlxalq həyat jurnalı , sayı 3, Bakı, 1999;
40. Xiyabani hərəkatı: ittihamlar və həqiqətlər. Varlıq jurnalı, Tehran, sayı 117-2, s.69-80;
41. İranda Pişəvəri irsinə maraq.-“Söz” jurnalı,sayı 1-2, Bakı, 1999;
42. “Heyət-e Fövqəladeye Qafqaziyye”sənədlər toplusunda İran – Azərbaycan Cumhuriyyəti münasibətləri haqqında.”Varlıq”jurnalı,Tehran, 2000, sayı 3-4.
43. Naxçıvanın siyasi tarixi: yaxın tariximizin kobud saxtalaşdırması. Tarix və onun problemləri, sayı 3-4, Bakı, 2001;
44. “Naxçıvanın siyasi tarixi” kitabı haqqında bəzi mülahizələr.“Şəms-Təbriz” həftəliyi, 2 may,19 may,29 may 2001-ci il, fars dilində.(Çənd mülahize piramune ketab-e tarix-e seyasi-e Nəxcəvan); 45. İran tarixçiliyində“Azərbaycan haradır?”məsələsi. “Səhər” jurnalı, Təbriz, 1379, s.3-7;
46. Dr. M.Zehtabinin “İran türklərinin əski tarixi” kitabı haqqında “Varlıq” jurnalı, sayı 110, Tehran ,1377 (1999) s.55-61;
47. Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Seyid Əhməd Kəsrəvi münasibətləri. “Səhər” jurnalı, Təbriz, 1379, sayı 7-8, s.12-18
48. İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur. S. Sərdariniyanın kitabı barəsində. Varlıq jurnalı, Tehran, 1380, sayı 121-2, s.13-16;
49. Doktor Cavad Heyət Azərbaycan tarixinin keşiyində. “Bıçaq və qələm”məcmuəsi, Bakı, 2000;
50. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin “Qara məcmuə” əsəri Tehranda.-Tehran, Varlıq jurnalı, 1380, sayı 121;
51. Azərbaycan Cumhuriyyətinin (1918-1920)İranda ilk səfiri ilə bağlı məqalə haqqında. Varlıq jurnalı. Tehran, 2001, sayı 116-1,s.47-54;
52. İranın diplomatik mənbələrində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasəti haqqında (1919-1920-ci illər). Diplomatiya aləmi, sayı 7, Bakı, 2004;
53. İranın Fəvqəladə Qafqaz heyətinin sənədlərində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti haqqında. Tarix və onun problemləri, sayı 4, Bakı, 2004;
54. Azərbaycanın orta əsrlər mədəniyyəti və onun İran, Əfqanıstan, Pakistan və Hindistanda təsiri, Pakistanın Tarix və Mədəniyyət jurnalı, iyul-dekabr 2007,28-ci cild, sayı 2, s.151-164.ingilis dilində (Medieval Cultere of Azerbaijan and its Influences in Iran, Afghanistan, Pakistan and India. Pakistan Journal of History and Culture, Vol.28, July-December 2007, no.2,s. 151-164;
55. Medieval culture of Azerbaijan (Speech by Dr. Eynulla Madatli- Ambassador of the Republic of Azerbaijan in Pakistan Centre of Asian Civilizations), Liberty International, Islamabad, November 2008, p.68 – 76;
56.Azərbaycan həqiqətləri İran tarixşünaslığında.Bakı, “Təhsil”, 2011.-272 səh;
57. Azərbaycanın milli bayramı Novruz. “Profil” jurnalı, Kiyev, 19 mart 2011-ci il, sayı 11, s. 52-54;
58. Heydar Aliyev is the National Leader of the Azerbaijani People. Leader of two epochs – Azerbaijan-Ukrainian relations in terms of Heydar Aliyev life and activites, Kyiv, 2013, s.10-22; 59. Taras Şevçenko –Vətənə dərin məhəbbətin simvolu, “Vsesvit” jurnalı, Kiyev, 2014, sayı 5-6 (ukrayna dilində);
60. Naxçıvan tarixinin bəzi məsələləri İran tarixşünaslığında.-AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri-İctimai və humanitar elmlər seriyası,Naxçıvan, “Tusi”,2016, sayı 3, s.139-148;
61.Language and culture of Azerbaijani people in research works by the Iranian historian Ahmad Kasravi ( Azərbaycan xalqının dili və mədəniyyəti məsələləri İran tarixçisi Əhməd Kəsrəvinin tədqiqatlarında). - Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin “Mova i kultura” jurnalı,18-ci buraxılış, IV cild, Kiyev,2016, s.123-129;
62. Naxçıvanın tarixi abidələrinin kitabələri Məşədixanım Nemətin tədqiqatlarında.AMEA –nın müxbir üzvü…Məşədixanım Nemətin həyatı və elmi yaradıcılığına həsr olunmuş Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, səh.159-163;
63. Məşrutə inqilabında Azərbaycanın rolu məsələsi İran tarixşünaslığında , Ukrayna MEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun “Sxidniy svit”(Şərq dünyası) jurnalı, 2016, no.4- rus dilində, s.65-74;
64.Azərbaycan xalqının və onun dilinin formalaşması məsələsi İran tarixşünaslığında.- “Problemi vsesvitnoy istorii (Ümumdünya tarixinin problemləri). Ukrayna MEA Ümumdünya Tarixi İnstitutu, 2-ci buraxılış, Kiyev, 2016, s.219-230.-rus dilində;
65. S.Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabında ermənilərin törətdiyi soyqırımları haqqında.-Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları, Bakı, 2016, s.566-571.
66.Azərbaycan xalqının və onun dilinin formalaşması məsələsi İran tarixşünaslığında.- “Problemi vsesvitnoy istorii (Ümumdünya tarixinin problemləri). Ukrayna MEA Ümumdünya Tarixi İnstitutu, 2-ci buraxılış, Kiyev, 2016, s.219-230.-rus dilində.
67.Attitude towards Azerbaijani turks and Their Language During Rza Shah Period in Iranian Historiography.4 th Internasional Conference Language, literature and Society. January 05 - 08, 2017 Islamabad,Pakistan Academy of Letters, 2017, s.318
68. İslam həmrəyliyi təcrübəsində milli dəyərlərin yeri və əhəmiyyəti./İslam həmrəyliyi, mədəni müxtəliflik və milli identiklik” Beynəlxalq elmi konfransınında məruzə. Bakı,AMEA İctimai elmlər bölməsi ,Fəlsəfə İnstitutu, AR Prezidenti yanında Bilik fondu, 29 mart 2017-ci il.
69.Le role et Limportance des tradition nationals dans le context de solidarite islamique. Actes du Colloque “La solidarite islamique”/ sites.unice.fr/|site/vallar/…wp…/ les-actes-du-colloque.doc.2017, p.15-22
70. Səməd Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabında ermənilərin törətdiyi soyqırımlar haqqında./ Azərbaycan və Anadoluda türk müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920). III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 7-10 aprel 2016, Şamaxı. Bakı: AMEA Tarix İnstitutu, 2016, s.566-571
71. Ustad Şəhriyarın sevgi fəlsəfəsində Vətən və vətənpərvərlik simvolları. I Uluslararası Şəhriyar konqresinin materialları. 1-ci cild, Lefkoşa, 2017, s.28-36
72. Birinci Dünya müharibəsi illərində Cənubi Azərbaycanın Urmiyə bölgəsində Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırımları İran müəlliflərinin əsərlərində./ XX əsrdə türk-müsəlman xalqına qarşı soyqırımları. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 22-27 aprel 2017-ci il, Lənkəran. Bakı, AMEA Tarix İnstitutu, 2017, s.418-425
73. Heydər Əliyev və mədəniyyət siyasətində milli-mənəvi dəyərlər./” Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda II Respublika elmi konfransında məruzə, Bakı, 3 may 2017-ci il
74.İran tarixşünaslığında Azərbaycan türklərinin mənşəyi məsələsi./”Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin actual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransda məruzə.01-02 iyun 2017, Bakı, Qərb Universiteti. Qərb Universiteti
75.İranın Qafqaz siyasətində Azərbaycan məsələsi İran tarixşünaslığında. Qafqazşünasların Birinci Beynəlxalq Forumunun (17-18 aprel 2017) Elmi məruzələri, Bakı, 2017, s. 125-132
76. Milli hokumətin süqutu və S.C. Pişəvərinin ölümü İran tarixşünaslığında—Tarix və onun problemləri , 2017, sayı 3, s.297-308
77.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Türkiyə ilə əlaqələri bəzi İran tarixçilərinin əsərlərində (1918-1920). “Tarix, insan və cəmiyyət” jurnalı, ADPU nəşri, 2017, sayı 3 (18), s.21-34;
78. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cumhuriyyəti ilə münasibətləri İran tarixşünaslığında. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə həsr olunmuş II Beynəlxalq konfransın (12-14 oktyabr 2017, ADPU) materialları, Bakı,2017, nəşrdə
79. İran tarixşünaslığında Azərbaycanın adına və tarixi coğrafiyasına münasibət. Akademik Ziya Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın actual problemləri”mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları,16-17 oktyabr 2017-ci il). Bakı, 2017, nəşrdə
80. Xiyabani hərəkatı İran tarixşünaslığında : tarixi reallıqlar və fərqli yanaşmalar. AMEA Tarix institutu. Elmi əsərlər, 2017, 68-ci cild, səh.90-104.
81. Azerbaijan-Pakistan: historical relations and ...Scientific Works of The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2017, No. 2 (28), pp.126-135.
82.İran tarixşünaslığındaŞah İsmayıl Xətainin şəxsiyyətinə münasibət.Ş.İ.Xətainin anadan olmasının 530 illiyinə həsr olunmuş “Xətainin qılıncı və qələmi”mövzusunda respublika elmi konfransının materialları.23 noyabr 2017-ci il,Bakı,Nizami muzeyi, 2017, s. 258-260, -294 s.
83. Heydər Əliyev və Naxçıvandan başlayan dövlət quruculuğu./ Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət quruculuğunun banisidir.Mühazirələr toplusu.Bakı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondu. 2017, səh.94-100.-160s.
84. Sovet dövründə Azərbaycan İran münasibətləri İran tarixşünaslığında (1920-1941-ci illər). “Tarix, insan və cəmiyyət” jurnalı, 2017, sayı 4 (19), səh.3-14.
85. History of Azerbaijani people and formation its language in İranian historiography.-Nineteenth-century prose.United States Naval Academy, 2017,Vol.47,İssue 1, pp.78-91
86. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavidin fəlsəfi irsi.-“Heseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr”(Hüseyn Cavid-135) Beynəlxalq elmi konfransının materialları.Bakı,13 dekabr 2017. Bakı. “Elm və təhsil”,2018, səh.35-39.

Книги, в которых выступил редактором, составителем, написал вступительное слово, подготовил к печати.
1. Professor İsa Həbibbəyli, Şəhriyar dünyası (Azəraycan və fars dillərində bir yerdə). Tehran, Zufa nəşriyyatı,2000.- redaktoru və nəşrə hazırlayanı;
2. Akademik Isa Həbibbəylinin “Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Cəlil Məhəmmədquluzadə” kitabına ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayanı və redaktoru -Urdu dilində. İslamabad, Leaf Publication, 2004;
3. Yaqub Mahmudlu. Azerbaijan – Short history of Statehood. İslamabad, Leaf Publication, 2005. -178p. – redactor;
4. Yaqub Mahmudlu.Azərbaycanın qisa dövlətçilik tarixi, Leaf Publication, 2005 (urdu dilində) – redactor;
5. Heydar Aliyev - National leader of Azerbaijan. Islamabad, Leaf Publication, 2008.- tərtibçi və ön sözün müəllifi, ingilis və urdu dillərində;
6. Məsud Əxtar Şeyx.Yalanlar, yalanlar bir daha yalanlar-Türklərə qarşı erməni uydurmaları və iddiaları. İngiliscədən tərcümə.Bakı,”Təhsil”,2008.—Redaktoru və ön sözün müəllifi;
7. Pərviz Müşərrəf. Atəş xəttində. Bakı, “Təhsil”, 2009- redaktor;
8. “Heydar Aliyev” kitabına ön söz.- İslamabad, Leaf Publication, 2010. Ingilis dilində;
9. Nouruz İn The World. Islamabad , Leaf Publications, 2010.-152p.-Tərtibçi, redaktor və ön sözün müəllifi;
10. Poetry of Azerbaijan-A Drop in the Ocean (Azərbaycan poeziyası-dəryadan damla), İslamabad, Leaf Publications, 2010.-346 p. -Tərtibçisi, nəşrə hazırlayanı və redaktoru;
11. Ukraina –Azerbaijan. Ukrainskiy kulturoloqiçniy almanax, Kiyev,2010 -504 s. Ön sözün müəllifi;
12. İlham Aliyev - Azərbaycan Prezidentinin portreti. Kiyev, Dmitro Buraqo nəşriyyatı, 2011 (ukrayna dilində) –redactor;
13. Yaqub Maqmudlu. Azerbaydjan – narisi istorii,(Azərbaycan - tarixi oçerklər), ukrayna dilində, Kiyev, Vidavniçiy Dim Dmitro Buraqo, 2011.-154s.- Ön sözün müəllifi və nəşrə hazırlayanı;
14. Aida İmanqulieva. Vibrani statti. Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo, 2011- 173 s.(Seçilmiş əsərləri) –redaktor;
15. M.Dj.Qasımlı, O.P.Kupçik,A.Y.Damirov. Ukrainsko-Azerbaydjanskie politiçeskie otnoşeniya: istoriya i sovremennost, Kiev, İzdatelskiy dom Dmitriya Buraqo, 2012.-ön sözün müəllifi;
16. V. Andrianov, H. Mirələmov. Qeydar Aliyev. Kiyev, Dmitro Buraqo. nəşriyyatı, 2013.( ukrayna dilində) – redaktor;
17. Yaqub Maqmudov. Peremojniy xid idey Qeydara Aliyeva. Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo, 2013, -260s.(Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yolu) –redaktoru;
18. O.P.Kupçik, A.U. Damirov. Studentı- Azerbaydjançı qoroda Kiyeva v obşestvenno-politiçeskoy jizni Ukrainı (1900-1917) ,Kiyev, İzdatelskiy dom Dmitriya Buraqo, 2013. –Ön sözün müəllifi;
19. İsa Qabibbeyli. Azerbaydjanska literatura poçatku XX stolittya. (Azərbaycan ədəbiyyatı XX əsrin birinci yarısı), ukrayna dilində, Kiyiv, Vidavniçiy dim Dmitro Buraqo, 2013. -178.- Redaktoru;
20. R. M. İvanov.Kelb-Ali-Xan Naxçıvanskiy- eqo epoxa ta spadşina (İstoriçni narisi), Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo,2014.-612s. Ukrayna dilində –Redaktoru və nəşrə hazırlayanı;
21. Mirza-Fatali Axundov Vibrani tvori. Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo, 2014.-348s.-Ukrayna dilində- Tərtibçı və redactor;
22. Mir Cəlal. Yolumuz hayanadır.(Roman) Kiyev, Dmitri Buraqo nəşriyyatı, 2014, (ukrayna dilində) – redaktoru.

Некоторые статьи и интервью:
1.Əzəmət və gözəlliklər önündə. “Şərq qapısı”,28 fevral 1973;
2. Gələcək fırtınanın ilk şturmanları – Dekabristlər üsyanının 150 illiyi münasibəti ilə.”Qabaqcıl” qəzeti, 25 dekabr 1975;
3. Böyük işin başlanğıcı. “Qabaqcıl” qəzeti, 7 aprel 1977-ci il;
4. Marksın yaxın silahdaşı. “Sovet Naxçıvanı”, 28 noyabr 1980, no.278;
5. Sosializm yarışının görkəmli nəzəriyyəçisi və təşkilatçısı. “Sovet naxçıvanı”,20 aprel 1980, sayı 94;
6. İctimaiyyat kursunda “communist əməyi” və “sosializm yarışı”anlayışlarının formalaşdırılması. “Azərbaycan müəllimi”, 13 avqust 1980-ci il,sayı 66;
7. Volqa sahilində tarixi qələbə.”Qabaqcıl” qəzeti,11 dekabr 1982-ci il;
8. Sosializm yarışı və kütlələrin yaradıcılıq fəallığının artması. “Sovet Naxçıvanı”, 22 aprel 1982-ci il;
9. Tərəqqi yollarında.Naxçıvan MSSR – 60 “Sovet Naxçıvanı” 13 iyul 1984-cü il;
10. Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsi burjua ideoloqlarının əyri güzküsündə. “Sovet Naxçıvanı”29 yanvar 1985, sayı 24;
11. Yenidənqurma və mənəvi tərbiyə. “Şərq qapısı”, 2 oktyabr 1987.sayı 229;
12. Sov.İKP XXVII qurultayı ideoloji mübarizə haqqında. “Şərq qapısı”,7 iyun 1987, sayı 1321;
13. Səngərdən məktublar. “Şərq qapısı”, 23(?) yanvar 1990;
14. Azərbaycan Demokratik Respublikası. “Şərq qapısı”,27 may 1990-cı il, sayı 114(15654)-(Ş.Məmmədov və Ə.Şəmilovla);
15. Humanist, fəlsəfi lirika. (Rəsul Rza haqqında) “Şərq qapısı”,9 avqust 1990-cı il;
16. Azərbaycan Demokratik Respublikası. “Şərq qapəsə”, 27 may 1990-cı il;
17. Xalq üçün döyünən ürək. (N.Nərimanov -120), “Şərq qapısı”, 14 aprel 1990;
18. Son söz deputatlarındır. Müsahibə. “Şərq qapısı”, 24 noyabr 1990;
19. Azərbaycan xalqının istiqlalı. “Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan, 28 may 1991, sayı 99;
20. Azərbaycan xalqının istiqlalı.”Şərq qapısı”,28 may 1991-ci il,sayı 99;
21. Batabatda sakitlik idi. “Şərq qapısı”, 19 yanvar 1992;
22. Şəhid şair - Əhməd Cavad. “Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan, 1993, sayı 27;
23. Naxşıvan Araz Türk Hökumıti. İki sahil qəzeti, Bakı, 1993, sayları 2 iyul, 9 iyul və 31 oktyabr 1992-ci il;
24. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti. “Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan, 1994, sayı 114;
25. Doktor Cavad Heyət. “Şərq qapısı”, 13 yanvar 1996-cı il, sayı 3;
26. Azadlıq uğrunda mübariz. (Fətəli xan Xoyski -120). “Şərq qapısı”, 1 fevral 1996-cı il, sayı 8;
27. Təbrizdə nəşr edilən “Körpü” həftəliyinə müsahibə. 8 dekabr 1998;
28. “Naxçıvanin siyasi tarixi” kitabı – yaxın tariximizin kobud saxtalaşdırılması. “Azərbaycan” qəzeti, 14 dekabr 2001-ci il;
29. Azərbaycan –Yunanıstan : diplomatic əlaqələrin on ili. “Azərbaycan” qəzeti,7 aprel 2002, sayı 73;
30. Səməd Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabı.-“Azərbaycan”qəzeti. 01.12.2002;
31. İranın Fövqəladə Qafqaz heyəti Azərbaycan Cumhuriyyətində.”Azərbaycan” qəzeti, 15 yanvar 2002-ci il, sayı 11;
32. Heydər Əliyev və Azərbaycan – Pakistan münasibətləri. “Azərbaycan” qəzeti, 15 avqust 2003-cü il;
33. Həmid Nitqinin şerlər kitabı İslamabadda.“Ədəbiyyat”qəzeti. 8 oktyabr 2004-cü il, sayı 39 (3426);
34. Azərbaycan Respublikasının Dipljmatik xidmətinin 90 illiyinə həsr olunan konfransda məruzə.- Diplomatiya aləmi, sayı 24, Bakı, 2009;
35. “Naşir” jurnalına müsahibə.- Azərbaycan naşirlər və poliqrafçılar birliyinin “Naşir” jurnalı ,Bakı, 2013,sayı 4, s.44-48;
36. “Sizin Tarasınız (Şevçenko) vardır, qələbəniz də olacaq”(Ye u vas Taras bude ye peremoqa).Literaturna Ukraina, qəzeti,29 travnya (mart) 2014, sayi 22 - ukrayna dilində;
37. Bizim strateji kursumuz milli iqtisadiyata zərər vurmayan avrointeqrasiyadır.”Biznes” jurnalına müsahibə, Kiyev,14 aprel 2014, sayı15(1106), s.22-25;
38. Taras Şevçenko – Vətənə dərin məhəbbətin simvolu. “Den” qəzeti, Kiyev, 6 bereznya 2014, no.42;
39. Quba tarixi – Vətən tarixinə qiymətli töhfə. 525-ci qəzet, 29 mart 2016;
40. Müəllimim və dostum. Professor Sevindik Vəliyev haqqında. “Yeri görünən İşıqlı insan”kitabı. Bakı, 2016;
41. Pakistanda 7 ildən sonra 7 gün. 525-ci qəzet, 28 yanvar 2017, sayı 16 (4753), səh. 8-9;
42. Tanıdığım və sevdiyim Əfqanıstan.”Tarixi şəxsiyyətlər” jurnalı, dekabr 2016, Bakı, 52-57;
43. Kiyevdə Heydər Əliyev parkı...” Tarixi şəxsiyyətlər” jurnalı;
44.Lüğət yaradıcılığına qiymətli töhfə.Prof. Q. Qolkarianın “Azərbaycan türkcəsi-farsca səlis sözlük” kitabı barədə. Şahin Fazillə birlikdə. “Ədəbiyyat” qəzeti, 11 fevral 2017,s.12.
45. Universitetlər adasının Şəhriyar sevgisi.-525-ci qəzet, 2 may 2017-ci il;
46. Tarixi şans – Qurtuluş, Azərbaycan qəzeti, 15 iyun 2017-ci il
47. İslam həmrəyliyi təcrübəsi və milli-mənəvi dəyərlər. Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2017-ci il
48. Doktor Cavad Heyətin Azərbaycan sevgisi və Bakı vurğunluğu. 525-ci qəzet, 12 avqust 2017
49. ”Cənubi Azərbaycanlıların ana dili uğrunda mübarizəsi “ kitabı barədə düşüncələr. 525-ci qəzet, 12 sentyabr 2017.
50. 25 il vətəndaşlıq mövqeyində 525-ci qəzetin 25 illiyi münasibəti ilə təbrik. 525-ci qəzet, 20 noyabr 2017
51. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin sərhədləri aşan cazibəsi.“Respublika”qəzeti,13dekabr 2017-ci il
52. Cumhuriyyət tarixinə dair sənədlər akad.Ramiz Mehdiyevin təhlilindəş “Xalq qəzeti”, 1 fevral 2018-ci il, sayı 23(28699)
53. Mirzə Bala Məhəmmədzadə irsinə dair dəyərli araşdırma.-525-ci qəzet, 27 fevral 2018-ci il.

Участие и доклады на международных научных конференциях:
7-10 aprel 2016-ci il- Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920) III Beynəlxalq elmi konfransı,AMEA Tarix institutu. Məruzə: S.Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” əsərində ermənilərin törətdiyi soyqırımlar haqqında;
16 mart 2017-ci il – “Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasında elm və tədqiqatların rolu”, Bakı, AMEA.Çıxış: Dayanıqlı inkişaf məqsədlərində Fəlsəfə institutunun üzərinə düşən vəzifələr;
29 mart 2017-ci il – “İslam həmrəyliyi, mədəni müxtəliflik və milli identiklik” beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, AMEA, İctimai elmlər bölməsi və “Bilik” fondu, 2017. Məruzə: İslam həmrəyliyində milli-mənəvi dəyərlərin yeri;
11-14 aprel 2017-ci il – Yakın Doğu Üniversitesi I. Uluslararası M.H.Şehriyar anısına Edebi Kongre, Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti, 2017. Məruzə: Şəhriyarın yaradıcılığında vətən və doğma yurd sevgisi;
17-18 aprel 2017-ci il – Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu, Bakı, 2017, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Məruzə: Müstəqilliyin ilk illərində İranın Qafqaz siyasətində Azərbaycan;
22-27 aprel 2017-ci il – “XX əsrdə Türk-Müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” IV beynəlxalq elmi konfrans, AMEA Tarix İnstitutu, Lənkəran. Məruzə: Cənubi Azərbaycanın Urmiyə bölgəsində ermənilərin törətdiyi soyqırımları İran tarixşünaslığında.
01-02 iyun 2017-ci il – “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, Qərb universiteti, 01-02 iyun 2017-ci il.Məruzə: Heydər Əliyev və milli –mənəvi dəyərlər.