HEYDƏR ƏLİYEVİN SİYASİ İRSİ VƏ AZƏRBAYCANÇILIQ FƏLSƏFƏSİ


Şöbə müdiri tarix elmləri doktoru, dosent Mədətli Eynulla Yadulla oğlu

    Şöbə AMEA Rəyasət Heyətinin 18 yanvar 2017-ci il tarixli 1/16 qərarı ilə yaradılmış, Fəlsəfə İnstitutunun 01 may 2017-ci il tarixli 137 nömrəli əmri ilə fəaliyyətə başlamışdır. Şöbədə Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsi və Azərbaycançılıq fəlsəfəsi araşdırılır.
    Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin bütövlükdə araşdırılması, xüsusilə də, bu zəngin irsin mühüm tərkib hissəsi olan Azərbaycançılıq məfkurəsi ilə əlaqədar Heydər Əliyevin məruzələrində, nitqlərində, çıxışlarında, müraciətlərində, müsahibələrində irəli sürülən nəzəri fikirlərin öyrənilməsi və elmi-fəlsəfi tədqiqə cəlb edilməsi; Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin mahiyyətinin, formalaşmasının və dövlətçilik təcrübəsində tətbiqinin hərtərəfli tədqiq edilməsi və elmi, populyar nəşrlərdə, mətbuatda işıqlandırılması; Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin həm qurucusu, həm də ideoloqu kimi çoxşahəli fəaliyyətində azərbaycançılıq məfkurəsinin aparıcı istiqamətinin və rolunun müxtəlif aspektlərdən fəlsəfi təhlilə cəlb olunması; Azərbaycan cəmiyyətinin vahid, bölünməz və güclü bir cəmiyyət kimi formalaşmasında Heydər Əliyev şəxsiyyətini n və fəaliyyətinin yerinin və rolunun araşdırılıb elmi kitablar və məqalələrlə ictimaiyyətə təqdim edilməsi; Prezident İlham Əliyevin uğurla və yaradıcılıqla həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin məhz Heydər Əliyevin zəngin və tükənməz irsindən qaynaqlandığının və müasir dövlətçilik təcrübəsində uğurla sınaqdan keçdiyinin elmi-fəlsəfi əsaslandırılmasıdır.