27.11.2023, 09:06 - Baxış sayı: 210

YAP: Azərbaycanı yeniləşdirən partiya


Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində 70 illik sovet imperiyasının və totalitar komminist rejiminin süqutundan sonra qazanılmış dövlət müstəqilliyi şəraitində Azərbaycanda da müxtəlif məramnaməli partiyalar yarandı. Onların əksəriyyətinin yaranma zəmini və qarşıya qoyduğu məqsəd oxşar idi: müstəqil Azərbaycan dövlətini demokratik əsaslarla təşkil edib möhkəmləndirmək.
Lakin onlar bu hədəfə çatmaq üçün öz ətra­fında önəmli siyasi qüvvə toplaya bilmədiyindən, kütlənin maraq və tələbatına uyğun siyasi xətt müəyyən etməyə qadir olmadığından məhəl­li dərnək səviyyəsindən yuxarı qalxa bilmədi. Onlardan yalnız biri – dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliye­vin ətrafında cəmlənmiş nüfuzlu ziyalılardan və konstruktiv qüvvələrdən idarət Yeni Azərbaycan Partiyası mürəkkəb tarixi dönəmdə cəmiyyətin toparlayıcı və istiqamətverici siyasi mərkəzinə çevrilə bildi. Bu partiya həm məqsəd və hədəf­lərinin mükəmməlliyinə, həm qurucusunun feno­men zəka, misilsiz nüfuz və qüdrətli iradə sahibi olmasına, həm də hərtərəfli böhrandan çıxmaq yollarını dürüst və aydın şəkildə xalqa qəbul et­dirməyi bacardığına görə siyası arenada mütləq üstünlük qazandı.
Adda “yeni” sözü adi hadisə deyildi. Cəmiyyət bunu sonralar daha dərindən dərk etsə də həmin dövrdə Ulu öndər Heydər Əliyev “Yeni Azərbaycan” ifadə­sinə hansı dərin siyasi, ideoloji, mənə­vi-əxlaqi, tarixi və müstəqil milli dövlətçilik mənalarını verdiyini çox gözəl bilirdi. Yeni tipli demokratik partiyanın qurucusu onu da aydın dərk edirdi ki, “YAP” abbrevia­turasını populyarlaşdırmaq asan olma­yacaq. Tarix və reallıq öz sözünü dedi. Partiyanın adındakı “yeni” sözü öz tarixi kökləri üzərində tərəqqi edən böyük bir millətin novatorluğa hazır olduğunu ifa­də edirdi! Ulu öndər türk tarixində xüsusi rəmz olan ağacı və onun üzərində çəkil­miş rəsmləri ənənədən müasirliyə keçidin olduqca maraqlı təcəssümünə çevirmişdi. Həmin rəmzdə daxili birlik, köklərə bağlı­lıq, ənənəyə sadiqlik orijinal şəkildə əksini tapmışdır!
“Yeni Azərbaycan” ifadəsi də məhz bu bağlılıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Partiyanın siyasi-ideoloji, qurucu, təşkilati fəaliyyətinin kökündə həmin möhtəşəm tarixi-fəlsəfi özəllik dayanırdı. Müstəqil dövlətin memarı və qurucusu YAP vasitə­silə Azərbaycana, regiona və dünyaya mesaj verirdi – Azərbaycan həmişə oldu­ğu kimi, indiki mərhələdə də yeniləşməyə istiqamətlənib və YAP buna nail olacaq!
YAP-ın timsalında “Yeni Azərbaycan” nə deməkdir? Hər şeydən öncə, müasir­ləşən, dinamik, müstəqil, milli, tolerant, multikultural toplumun çiçəklənən güc­lü dövləti! Partiyanın rəmzində də ifadə olunduğu kimi, hər cür təsirlərə, çətin­liklərə, “tufanlara” sinə gərib dik dayana bilən, dinamik yeniləşən ölkə!
Odur ki, YAP 31 ildir Yeni Azərbay­canın aparıcı, hakim siyasi təşkilatıdır. Bu siyasi-ideoloji platformada dövlətçilik, liderlik, siyasi varislik ənənəsindən tut­muş, qabaqcıl və uğurlu siyasi-ideoloji mövcudluq, konstruktiv fəaliyyət, nəticəli praktiki-siyasi və ideoloji fəaliyyət vardır! Həmin səbəbdəndir ki, müstəqil Azər­baycanın 31 illik tarixi həm də YAP-ın analoji tarixidir. Bu müddət ərzində par­tiya xilasedici, qurucu, birləşdirici, qalib lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə can atan, fəallıq göstərən, qurbanlar verən, qəhrəmanlar yetişdirən “canlı siya­si orqanizm” olmuşdur!
Buraya hansı hadisələr, proseslər daxil deyil ki? YAP keçən əsrin keşməkeş­li, ziddiyyətli və kənardan olan güclü tə­sirlərinin yaratdığı gərgin sosial-psixoloji, ideoloji və hərbi risklərlə dolu böhranlara qalib gələn bir partiyadır. Partiya ilk gün­lərdən bütün istiqamətlərdə öz banisinə dəstək verdi və eyni zamanda, sürətlə bö­yüdü. Onu heç bir maneə dayandıra bil­mədi! Çünki Liderini dayandıra bilmədilər! Onu heç bir qüvvə çəkindirə bilmədi, ax­sada bilmədi, çünki öz-özünü daxildən tə­mizləməyi bacardı və bu keyfiyyətdə daim Liderinin arxasınca getdi!
YAP elə bir partiya oldu ki, dünya tarixində nadir hallarda rast gəlinən və Liderinə cəmiyyətin bütövlükdə mövcud sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni, ideoloji quruluşunu yeniləşdirməklə bağlı hə­yata keçirdiyi kursa daim dəstək verən təşkilat kimi siyasi tariximizdə yer tut­du! Çünki cəmiyyəti kökündən, əhatəli və uğurla yeniləşdirmək yalnız uğurlar müjdəçisi Ümummilli liderə nəsib oldu! YAP Azərbaycanda Ümummilli liderin partiyası miqyasına yüksələ bildi! YAP Azərbaycanda yeganə partiyadır ki, qu­rucusu və sədri Ümummilli liderdir! 31 ildir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bununla qürur duyur!
Bugünlərdə partiya ərsəyə gəlməsinin 31-ci ildönümünü yüksək fəxarətlə qeyd edir, bu tarixin öyüncünü daxilən yaşa­yır! Çünki YAP qurucusunun siyasi varisi Prezident İlham Əliyev həm də bu parti­yanın Sədri kimi Müzəffərdir, Qalibdir və yeni səviyyədə Azərbaycanı Yeniləşdirən­dir! Buna şərti olaraq Azərbaycanın “ikinci yeniləşmə mərhələsi” deyə billərik!
Avrasiya məkanında ikinci elə bir par­tiya yoxdur ki, bu dərəcədə uğurla, kə­sintisiz irəli getsin – özünü, cəmiyyəti və dövləti yeniləşdirmənin yeni mərhələsinə böyük Zəfərlə keçə bilsin! Çox qısa bir za­man çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti və YAP Sədri İlham Əliyev həm ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, həm də tam suverenliyə nail oldu! Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müdrikliyi, strateji zə­kası, idarəetmə və siyasi-diplomatik mə­harəti ilə tarixin yeni səhifələrini yazmaq­da və yeni imkanlar açmaqdadır!
Partiya üçün 31 il az müddət deyil. YAP üçün isə yetkin bir tarixdir. İndi par­tiyanın hər bir üzvü kimi, hər bir azər­baycanlı üçün də Prezident Yeni Uğurlu Liderlik nümunəsidir, çox qüdrətli dövlət başçısıdır! Bu potensial YAP-ı yeni qələ­bələrə, önündə getdiyi Azərbaycan dövlə­tini tərəqqinin yeni zirvəsinə doğru aparır.

Füzuli QURBANOV,
XQ-nin analitiki, fəlsəfə elmləri doktoru

"Xalqqazeti.az"